Osvojite brezplačni varnostni pregled!

4 oktobra, 2021

Oktober je mesec kibernetske varnosti. V sklopu tega vam nudimo posebne ugodnosti. Poleg 30 % popusta pri storitvah hitrih testov in zaščitne opreme Cynet, lahko prejmete tudi brezplačni vrnostni pregled vašega podjetja.

Vse, kar morate narediti, da sodelujete je, da izpolnite vprašalnik, ki vas čaka na TEJ POVEZAVI.

Nagradna igra poteka do 20. oktobra, 2021.

Pravila in pogoje sodelovanja si lahko preberete spodaj.


Naslov: Pravila nagradne igre: “BREZPLAČNI VARNOSTNI PREGLED”

 1. SPLOŠNE DOLOČBE: Organizator nagradne igre: »BREZPLAČNI VARNOSTNI PREGLED« (v nadaljevanju: nagradna igra) je IPM Smart Community d.o.o., Jadranska cesta 28, Maribor, 2000 Maribor (v nadaljevanju: organizator). Izvajalec nagradne igre je prav tako IPM Smart Community d.o.o., Jadranska cesta 28, Maribor, 2000 Maribor (v nadaljevanju: izvajalec).  
 1. NAMEN NAGRADNE IGRE: Namen nagradne igre je promocija IPM Smart Community d.o.o., povezanih storitev ter aktivacija strank partnerjev. Slednja poteka na način in pod pogoji, kot so določeni zlasti s temi pravili. 
 1. POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI: V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, starejše od 18 let starosti, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in njihovi ožji družinski člani. Vsi udeleženci, ki v skladu s temi pravili oddajo prijavo za nagradno igro, sprejemajo ta pravila, so z njimi seznanjeni in se z njimi v celoti strinjajo.
 1. TRAJANJE NAGRADNE IGRE; Nagradna igra poteka od 4. 10. 2021 do in vključno z 20. 10. 2021.
 1. POTEK NAGRADNE IGRE IN ŽREBANJE NAGRAJENCEV: Nagradna igra bo potekala na dogodku Teden kibernetske varnosti v Digitalnem središču Slovenije. Sodelujoči kot pogoj k sodelovanju izpolnijo povezani vprašalnik. S tem potrjujejo, da so seznanjeni s splošnimi pogoji nagradne igre in se vključujejo v žreb.

Med vsemi sodelujočimi bomo 20. 10. 2021 naključno izžrebali enega posameznika, ki bo prejel 1x brezplačni varnostni pregled. Nagrajenec in vsi sodelujoči bodo o žrebu obveščeni najkasneje 21. 10. 2021 na elektronski naslov, ki so ga podali ob izpolnjevanju povezanega vprašalnika. Stroške sodelovanja nosijo udeleženci nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da uporabnik sprejema splošne pogoje sodelovanja. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev nagradne igre ter se zavezuje, da bo vse spremembe pravočasno sporočil sodelujočim na elektronski naslov.

 1. NAGRADA: Z nagrado 1x brezplačnega varnostnega pregleda bomo nagradili eno osebo izmed sodelujočih. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre.  
 1. PREVZEM NAGRADE: Nagrado lahko nagrajenec koristi kot storitev v skladu z navodili o uporabi, ki jih bo prejel na svoj elektronski naslov. Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen.  
 1. ODGOVORNOSTI IN PRAVICE: Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za: 

– nedelovanje storitve, ki je posledica napačno navedenega elektronskega naslova, izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve, 

– kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi koriščenja nagrade,

– kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri. 

 1. NAGRADNI SKLAD: NagradE ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne proti vrednosti, ali jo zamenjati za drugo nagrado. Navedena vrednost nagrade predstavlja tržno vrednost na dan sprejema teh pravil. Morebitna kasnejša sprememba tržne vrednosti ne vpliva na vrednost nagrade. 

Podatke nagrajenca in zapisnik (vključno z zapisniki posameznih žrebanj) nagradne igre hrani organizator nagradne igre skladno z določili teh pravil. Šteje se, da je nagrada izročena nagrajencu, ko mu na elektronski naslov, priložen izpolnjenemu vprašalniku, organizator pošlje elektronsko pošto s z njeno potrditvijo. Nagrada se šteje kot izvršena po zaključku njene praktične izvedbe in pošiljanju zapisnika opravljene brezplačne storitve na elektronski naslov, ki ga je nagrajenec priložil izpolnjenemu vprašalniku. V primeru, da nagrajencu ni mogoče vročiti nagrade oz. je ta vrnjena organizatorju, se šteje, da je nagrajenec nagrado zavrnil, le-ta pa ostane nepodeljena.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

 • nagrajenec ne izpolni pogojev za koriščenje nagrade;
 • se pojavi upravičen dvom o istovetnosti podatkov;
 • se ugotovi, da je sodelujoči kršil pravila in pogoje nagradne igre;
 • v drugih primerih, ko podelitev nagrad ne bi bila mogoča ali zakonita.
 1. KRŠITEV PRAVIL Če se pred glasovanjem izkaže, da določena oseba skuša doseči ali doseže sodelovanje v nagradni igri ali podelitev nagrade s kršitvijo teh pravil ali zakonodaje, ji organizator lahko prepreči sodelovanje v nagradni igri.

Če se kršitve iz prejšnjega odstavka tega člena izkažejo po izvedenem žrebanju, organizator kršitelju ni dolžan podeliti nagrade.

Če je nagrada že podeljena in se po podelitvi izkaže, da je izžrebanec ali nagrajenec prišel do nagrade s kršitvijo pravil iz prvega odstavka tega člena, sme organizator zahtevati takojšnjo vrnitev nagrade ter povrnitev nastale škode.

V primeru kršitev ali domnevnih kršitev teh pogojev, je vsak sodelujoči organizatorju in/ali tretjim odgovoren za vso nastalo škodo, organizator pa si v tem primeru pridržuje pravico, da brez kakršnihkoli obveznosti sodelujočemu ne dovoli in/ali ga kadarkoli med trajanjem nagradne igre izključi iz nadaljevanja nagradnih igre. Ta določba velja tudi po preteku nagradne igre.

Za vse morebitne zahtevke tretjih oseb v zvezi s prenosom pravic, vsak sodelujoči s prijavo v nagradno igro organizatorju jamči, da bo prevzel odgovornost iz tega naslova.

Vsak sodelujoči v nagradni igri samostojno kazensko in civilno odgovarja za vse posledice, ki bi nastale zaradi ali v zvezi z njegovim kršenjem teh pravil, in ki bi doletele tega sodelujočega, organizatorja ali tretje osebe. Kot kršitev navedenih pravil se šteje tako aktivna kršitev posameznih pravil kot tudi opustitev dolžnega ravnanja.

Odgovornosti organizatorja:

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko nagradno igro odpove. O tem bo sodelujoče v nagradni igri pravočasno obvestil z uporabo Facebook strani IPM Smart Community, če pa to ne bo mogoče pa z uporabo drugih medijev. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev. 

Organizator ne odgovarja za izvedbo nagradne igre, podelitev nagrade in škodo:

 • če izvajanje nagradne igre prepovejo ali preprečijo državni organi ali nosilci javnih pooblastil,
 • če izvedbo nagradne igre preprečijo ponudniki drugih storitev informacijske tehnologije, ki predstavljajo tehnični predpogoj za izvedbo te nagradne igre in/ali drugi ponudniki, od katerih je odvisna izvedba te nagradne igre,
 • če je neizvedba nagradne igre (za posameznika ali za vse) posledica kršitve teh pravil,
 • v drugih primerih višje sile, ki onemogočijo izvedbo te nagradne igre.

V primeru bistveno spremenjenih okoliščin, zaradi katerih ni mogoče podeliti nagrad, kot so opredeljene v teh pravilih, lahko organizator nagrado (posamezno ali vse) nadomesti z drugo, enakovredno nagrado. Sodelujoči v nagradni igri v primeru bistveno spremenjenih okoliščin po tem členu ne morejo zahtevati podelitve prvotno določene nagrade ali odškodnine.

V primeru drugih bistveno spremenjenih okoliščin tehnične in/ali komercialne narave, ki niso zajete s prvim odstavkom tega poglavja, bo organizator ta pravila pravično spremenil, o tem obvestil vse sodelujoče z uporabo elektronske pošte in dokončal nagradno igro na osnovi novih pravil.

Sodelujoči partnerji ali katerakoli od oseb, ki sodelujejo na strani ali v zvezi z organizatorjem ne prevzemajo nikakršne odgovornosti za:

 • morebitno nedelovanje družbenega omrežja Facebook in/ali Instagram,
 • morebitno nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
 • kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči ali kdorkoli tretji utrpel v zvezi ali zaradi sodelovanja v nagradni igri oziroma pri uporabi (koriščenju) nagrad,
 • nedostavljene pošiljke z nagradami.

Vsak sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi ali v zvezi s sodelovanjem v nagradni igri.

Dokumentacija:

Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro (vključno z zapisniki žrebanj in zapisnikom o nagradni igri) hrani organizator, in sicer:

 • dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre ter tudi ta pravila se hranijo v prostorih organizatorja tri (3) leta;
 • dokumentacija v zvezi z nagrajencem (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi. Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti ter veljavno zakonodajo.
 1. KONČNE DOLOČBE: Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z njimi in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z elektronsko pošto.

Objavljeno 4. 10. 2021 v Mariboru. Pravila nagradne igre – 1x brezplačni varnostni pregled.